Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

ေစတနာကမ္းလက္မ်ား > အစီအစဥ္

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
အစီစဥ္ အမွတ္ : 1001
ေက်ာင္းတြင္းေနကေလးမ်ား (၁၃၀၀)ခန္႔ကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ လမ္းေပၚမွ ေလလြင့္ကေလးငယ္(၈၀) ဦးခန္႔၊ ေတာင္ေပၚေဒသမွ မိန္းကေလးငယ္ (ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ အခါ၊…) (၂၃၀) ဦးခန္႔၊ ရဟန္းသာမေဏ(၇၀၀)ပါးခန္႔၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ကေလးငယ္(၉၀)ဦးခန္႔ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၂၀၀)ဦးခန႔္တို႔ျဖစ္သည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းမွ အနာဂါတ္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာအဟာရတိုက္ေကြ်းရာတြင္ ေရရွည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္စားသံုးစရိတ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္းေနကေလးမ်ာ၏ ေန႔စဥ္စားသံုးစရိတ္မွာ လစဥ္ခန္႔မွန္းပမာဏ သိန္းသံုးရာကိုးသိန္း ျဖစ္ပါသည္။
လွဴဒါန္းရန္
အစီအစဥ္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးနာယကႏွင့္ တြဲဖက္ေက်ာင္းတိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကတုိ႔မွ အျခခံမူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ (၄၅၀)ခန္႔႔ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ (၁၇)ဦးတို႔ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၇၃၇၆)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ (၄၀၀) ေက်ာ္တိုျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အတန္္းပညာႏွင္႔အတူ လက္မႈပညာ၊ လက္သမားပညာ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာမ်ားကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းတြင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္တြင္လည္း ရသ သုတ၊ ဗဟုသုတ စံုလင္စြာရရွိႏိုင္ေသာစာအုပ္မ်ားစြာကို ဖတ္႐ႈ႕ေလ႔လာႏိုင္ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ေလးရာေက်ာ္ခန္႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ၾကၿပီး ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္အားေပး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕မရရွိေသးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေက်ာင္းဆက္တက္ခြင့္ေပးထားသည္၊ ဘြဲ႕လြန္တက္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဖန္တီးေပးထားသည္။ေက်ာင္းရွိဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ၾကားနည္းစနစ္အသစ္မ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာၾကရပါသည္။ ကေလးဗဟိုျပဳ စာသင္ၾကားနည္း (CCA) ၊ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဆိုင္ရာ စာသင္ၾကားနည္းစသည့္ စာသင္ၾကားနည္းပညာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေလ့လာၾကရသည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ လုပ္အားေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာေရာက္ လုပ္အားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ညီေသာ သင္ၾကားနည္းပညာမ်ားကို ရရွိပါသည္။ အတန္းပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ၾကားနည္းမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးပညာ၊ အသက္ေမြးမႈပညာမ်ားႏွင့္ အျခား အေထြထြဗဟုသုတမ်ားကိုပါ ေလ့လာခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းသည္ အလြတ္က်က္၍ အမွတ္ေပးရေသာ ပညာေရးစနစ္မွ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ၊ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ေတြးေခၚၿပီး ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ား တီထြင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားရရွိႏိုင္သည့္ ပညာေရးဆီသို႔ဦးတည္၍ ခ်ီတက္ေနပါသည္။ ထိုပညာေရးကိုရရွိၾကေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ၿပီး နည္းလမ္းမွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကၿပီး မိမိကိုယ္မိမိတာ၀န္ယူႏိုင္ေသာ၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္အတြက္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ ႏိုင္ငံံ့သားေကာင္းရတနာေလးမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းသည္ ပညာရည္ႏို႔ေသာက္သံုးခြင့္မရႏိုင္ရွာေသာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလြန္နည္းပါးေသာေဒသမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ိဳး ကင္းမဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြစ္လွစ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္မႈခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေစလႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ၊ နည္းပညာမ်ားမွ်ေ၀ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေနေသာကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းဧရိယာအတြင္းေနထိုင္ေစၿပီး ေက်ာင္းတက္ေစသည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာမိန္းကေလးမ်ားကို သီးသန္႔အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားေပးသည္။ ေန႔စဥ္အစားအစာမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိေပးပါသည္။

အျခား အစီအစဥ္္မ်ား


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။