Lotayamm

search
မာတိကာ

contents

ေစတနာကမ္းလက္မ်ား > အဖဲြ႕အစည္း

ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညွင္းေလးမ်ား
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူထုအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ နာလန္ထူလာေအာင္ကူညီေပးရန္။
PWJ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခံစားရသူမ်ားအား ျပန္လည္နာလန္ထူလာေအာင္၊ ေနာင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာပါက ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေအာင္ မ်က္ႏွာမလိုက္ပဲ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညွင္းေလးမ်ား
PWJ အဖြဲ႕အစည္းသည္ "အကူအညီလိုအပ္ေနေသာလူသားမ်ားအား လိုအပ္သလိုအကူအညီေပးေရး" ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုျဖတ္သန္း၍ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လူမ်ိဳးေရးေနာက္ခံ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ ဘာသာေရးယံုၾကည္မွဳမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမွဳမရွိပဲ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခံစားေနရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲမွဳဒဏ္ခံစားေနရေသာလူထုမ်ားအား အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

PWJ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္း ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ ၁။ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုကယ္တင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္မွန္း၍ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၂။ ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ နာလန္ျပန္ထူေရး၊ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေရရည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ PWJ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံေက်ာ္၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီက (၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီး၊ ေရလြမ္းမွဳဒဏ္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား အကူအညီေပးေရးစီမံခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ PWJ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေက်းလက္ေနလူထုအတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရရရွိေရး စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ PWJ အဖြဲ႕အစည္းမွ လက္ရွိအေနျဖင့္ အီရတ္ (ဆီးရီးယားစစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား)၊ အာဖဂန္နစ္စတန္ (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား)၊ မြန္ဂိုလီးယား (မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္း)၊ သီရိလကၤာ (လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး)၊ အေရွ႕တီေမာ (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအကူအညီ)၊ ကင္ညာ (ဆိုမားလီးယားစစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား)၊ ေတာင္ဆူဒန္ (ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရသူ မ်ားအားအကူအညီေပးျခင္း)၊ ဂါဇာ (ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရသူမ်ား အားအကူအညီေပးျခင္း) စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေျမငလ်င္လွဳပ္မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေသာအခါ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာအေဆာက္အဦမ်ားေအာက္တြင္ ဖံုးမိေနေသာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုကယ္တင္ရန္ PWJ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၄င္း၏ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အား ေဆာ္ၾသမွဳမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ၄င္း၏ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အား ဂ်ပန္၊ နီေပါ၊ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ငလ်င္လွဳပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ ထားရွိပါသည္။

PWJ အဖြဲ႕အစည္း၏ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပါ၀င္ကူညီထားပါသည္။

အဖဲြ႕အစည္း၏ အျခားအစီအစဥ္မ်ား

 • ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  လွဴဒါန္းရန္
  ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဘိုးအဘြား(၁၀၇)ဦးအတြက္ တစ္ေန႔တာ ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္ အာဟာရေကြ်းေမြးရန္ က်ပ္(၂)သိန္းခန္႔ကုန္က်၍ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း(၈၇)ဦးအတြက္ လစဥ္ သိန္းႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ခန္႔သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
 • နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာန
  နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာန
  နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္႒ာန
  လွဴဒါန္းရန္
  ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ေပးျခင္း
 • ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးအေထာက္အပံ႔ေပးသည့္စီမံခ်က္
  ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးအေထာက္အပံ႔ေပးသည့္စီမံခ်က္
  ျပည္ႀကီးခင္လူမႈေရးအသင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  HIV ႏွင့္ MDR-TB ပိုးရွိေနေသာ လူနာမ်ား၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ပညာေရး ေထာက္ပံ့စရိတ္ကို ေပးေနပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာေငြမွ ထည့္၀င္ေငြ ၁% ကိုလည္း လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ စီမံခ်က္ကိုစတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • မသန္စြမ္းသူမ်ားဘ၀ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္
  မသန္စြမ္းသူမ်ားဘ၀ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္
  ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ)
  လွဴဒါန္းရန္
  မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား စာေပဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား လူမႈပတ္၀န္းက်င္သုိ႔သြားလာရာတြင္ အကူကိရိယာရွားပါးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ စာေပဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ားကို သိရွိနားလည္မႈအားနည္းျခင္း၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေန ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေသခ်ာစြာနားလည္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕ အ စည္း အတြင္း အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအားနည္းျခင္းတို႔စေသာ အခက္အခဲမ်ား ကိုေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနရပါသည္။မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ခြဲျခားမႈမ်ားမၾကံဳေတြ႕ေစရန္ အသိ ပညာ ေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အထိမ္းအမွတ္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ာ း ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ဘ၀ကို သိရွိနားလည္လာၿပီး အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘ၀ဖြံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွား မႈွမ်ား ကို ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 • သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး
  သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး
  ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညွင္းေလးမ်ား
  လွဴဒါန္းရန္
  ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာမ်ားအျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။ ေနာင္တြင္ ေရႀကီးမွဳအတြက္ ေစာစြာအႏၱရာယ္အခ်က္ေပးစနစ္၊ အႏၱရာယ္ေလ့က်င့္ခန္း၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးယႏၱရား၊ အဆင့္ျမင့္ ေရျဖန္႔စနစ္မ်ား၊ ျမစ္ကမ္းပါးကာကြယ္ေရး စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
 • သဘာ၀တရားရိပ္သာအေထြေထြလုပ္ငန္း (သန္လ်င္)
  သဘာ၀တရားရိပ္သာအေထြေထြလုပ္ငန္း (သန္လ်င္)
  သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္) မွတ္ပံုတင္အမွတ္- ၁/ျပည္တြင္း/၀၂၅၅
  17-Jul-2017 ~ 18-Jul-2027
  လွဴဒါန္းရန္
  (၂၇-၀၇-၂၀၀၇) ေန႔မွစတင္၍ အမွတ္(၄၅)၊ (၄၅)လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၄၅လမ္း သဘာဝတရားရိပ္သာ၏ အထပ္ ၄-ထပ္တြင္ အၿမဲေနထိုင္ တရားက်င့္ႀကံပြါးမ်ားေနေသာ ေယာဂီအေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။
 • အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူထုအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး စီမံခ်က္
  အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူထုအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး စီမံခ်က္
  လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းလက္လူထုထံအေရာက္သြား၍ ေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဤစီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ဦးစြာအသိေပး ေဆြးေႏြးရပါသည္။ စီမံခ်က္အေပၚနားလည္မႈရွိရန္ စီမံခ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူအမ်ားအား အသိပညာေပး ရွင္းလင္းျပရသည္။ စီမံခ်က္အစပိုင္းတြင္ လူထုအား အသိပညာေပးမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ဦးစြာေပးရပါသည္။ သင္တန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံစား ရသူမ်ား စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္မည္။ စီမံခ်က္ထဲတြင္ ေက်းရြာ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို လူထုမွ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအား လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရပါမည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးပါမည္။ လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေက်းရြာ လူထုမွကိုယ္တိုင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေရးကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • အိမ္ယာေျမပံ့ပိုးေပးျခင္း
  အိမ္ယာေျမပံ့ပိုးေပးျခင္း
  လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကႆဝင္ေက်းရြာအုပ္စု ေရႊဖလားကြ်န္းေက်းရြာသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးတြင္တည္ရိွျပီး ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္းကို (၆၅)အိမ္ေထာင္စု ထိခိုက္ခံစားခဲ႔ရပါသျဖင့္ေျမေနရာႏွင့္ ေနအိမ္အသစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းစီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
 • ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  ေက်ာင္းတြင္းေနကေလးမ်ား (၁၃၀၀)ခန္႔ကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ လမ္းေပၚမွ ေလလြင့္ကေလးငယ္(၈၀) ဦးခန္႔၊ ေတာင္ေပၚေဒသမွ မိန္းကေလးငယ္ (ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ အခါ၊…) (၂၃၀) ဦးခန္႔၊ ရဟန္းသာမေဏ(၇၀၀)ပါးခန္႔၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ကေလးငယ္(၉၀)ဦးခန္႔ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၂၀၀)ဦးခန႔္တို႔ျဖစ္သည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းမွ အနာဂါတ္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာအဟာရတိုက္ေကြ်းရာတြင္ ေရရွည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္စားသံုးစရိတ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္းေနကေလးမ်ာ၏ ေန႔စဥ္စားသံုးစရိတ္မွာ လစဥ္ခန္႔မွန္းပမာဏ သိန္းသံုးရာကိုးသိန္း ျဖစ္ပါသည္။
 • ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္(၂၂၁၃)
  လွဴဒါန္းရန္
  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးကုသမွဳအလွဴေတာ္ကို တနသၤာရီတုိင္း၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ကို အေျချပဳ၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကုသေပးရန္ စီစဥ္ ထားပါသည္။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ အေထြေထြ သားဖြားမီးယပ္၊ အရိုးေၾကာ၊ ကေလး သြားႏွင့္ခံတြင္း၊ အေရျပား၊ အေထြေထြခြဲမွဳမ်ား ကုသေပးပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴအတြက္ ကုန္က်ေငြ က်ပ္သိန္း (၅၀၀)ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားရွိပါသည္။
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။